Monedes híbrides

Relacionades amb la nostra sèrie tenim dos híbrids que amb anversos de Trajà Deci, i la seva esposa l'emperadriu Herènnia Etruscil·la; mostren un revers amb la pira i la llegenda CONSECRATIO (Figura  1).

Figura 1. Antoninians híbrids amb reversos CONSECRATIO.
 Procedència: ForumAncientCoins

* Si algú pot oferir una millor imatge de la primera moneda, ho agrairé

Tot i això les més interessants son les 4 monedes híbrides que mostren un anvers propi de la DiviSeries i un revers atípic, que no és ni la pira ni l'àguila; en ser les que hem pogut enllaçar pels seus encunys amb les altres monedes de la sèrie.

Aquests 4 híbrids es troben al British Museum de Londres i al Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale de France. Es tracta de dos exemplars restituint DIVO AUGUSTO, un DIVO VESPASIANO i un altre DIVO PIO (
Figura  2 i 3).

Figura 2. Antoninians híbrids folrats.
 Procedència:
British Museum Collection

Figura 3. Dos antoninians híbrids amb anvers d'August i dos antoninians de Volusià que comparteixen el mateix encuny de revers.


Procedència:
Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale de France #7824,
British Museum Collection P.J.D. 158-13,
Numismatik Lanz (24-11-2003) München - Auction 117 Lot 1135,
Savoca Numismatik (10-12-2023) München Online Auction 187 Lot  344Per a les peces de DIVO AUGUSTO els encunys d'anvers són diferents, però comparteixen el mateix encuny de revers IVNONI MARTIALI amb el temple de Juno. Aquest tipus de revers és propi de les emissions de Trebonià Gal i Volusià (251-253 dC).

Aquests híbrids ja es citen a RIC IV, tot i que per establir una vinculació temporal segura no n'hi prou amb conèixer monedes amb la mateixa tipologia de revers. Hem de trobar monedes regulars a nom d'un emperador determinat amb el mateix encuny de revers que hem trobat en els híbrids de les
DiviSeries.


Després de revisar molts catàlegs de subhastes, hem pogut localitzar en catàlegs de les cases Lanz (2003) i Savoca (2023), uns antoninians de Volusià amb el mateix encuny de revers emprat per als híbrids esmentats. Això situa inequívocament el moment d'encunyació d'aquests híbrids durant el regnat de Volusià, que es va produir simultàniament amb el del seu pare Trebonià Gal. Els anversos de DIVO AVGVSTO dels nostres híbrids, al seu torn, enllacen amb el global (95%) de peces registrades al nostre catàleg de les DiviSeries. Això marca una continuïtat en la producció de monedes de la restitució de Deci fins entrat el regnat de Volusià, que s'inicia al novembre de 251 dC.

Els dos híbrids citats anteriorment, amb anversos que pertanyen a la DiviSeries, no els hem aconseguit vincular a cap altra peça registrada. Es tracta de monedes folrades, a diferència de les esmentades anteriorment que eren híbrids encunyats sobre l'aliatge convencional de velló. La primera restituint DIVO VESPASIANO mostra un revers de VICTORIA AVG tipus freqüentíssim durant tot el segle III dC, que pot atribuir-se tant a Trajà Deci com a altres emperadors anteriors o posteriors; malauradament, la seva conservació i la llarga cronologia del motiu fan molt difícil localitzar coincidències d'encuny amb altres monedes datables. El segon híbrid folrat amb un anvers DIVO PIO té un revers amb un tipus  molt més concret: mostra les dues Pannònies dempeus i la llegenda PANNONIAE. Per a aquest revers no s'ha trobat cap encadenament amb peces datables, encara que el seu tipus correspon exclusivament al regnat de Trajà Deci i més concretament cap a mitjans o finals del mateix.